Zespół Szkół Techniczych

im. Bohaterów Września w Jaśle

 • 13 4463700
 • zst@zstjaslo.pl
 • Staszica 30, 38-200 Jasło
Bitmapa technik informatyk ZST
Technik Informatyk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Bitmapa technik programista ZST
Technik Programista

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.
INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji.

Bitmapa technik spawalnictwa ZST
Technik Spawalnictwa

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
MEC.10 Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych.

Bitmapa technik elektryk ZST
Technik Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Bitmapa technik pojazdów samochodowych ZST
Technik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.
MOT.06 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Bitmapa technik mechanik ZST
Technik Mechanik

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MEC.05 Użytkowanie obrabiarek skrawających.
MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Bitmapa elektryk ZST
Elektryk

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Bitmapa Elektromechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.02 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych.

Bitmapa Mechanik Pojazdów Samochodowych ZST
Mechanik Pojazdów Samochodowych

Egzaminy zawodowe w danej kwalifikacji:
MOT.05 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny 2021 / 2022

SKŁAD Prezydium Samorządu Szkolnego na rok 2021/2022

Przewodnicząca:Julia Długosz 1Te
Zastępca:Gabriela Serniak 4Ta
Rzecznik praw ucznia:Kacper Czempas 2Ta
Radiowęzeł i sprzęt:Jakub Marcinek 3PTb
Mariusz Dybaś 3PTb
Finanse i rewindykacja:Bartłomiej Kasowicz 2Ta
Jakub Topolski 2Ta
Paparazzi:Oliwer Kulczycki 2Ta
Karol Stygar 2Ta
Kultura i rozrywka:Miłosz Zając 2Ta
Dawid Nowak 2Ta

Opiekunowie Samorządu Szkolnego

mgr Anna Kijak

mgr Iwona Wiśniewska

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zadania do realizacjiTermin
Wybory nowego samorządu szkolnegopaździernik
Współpraca z fundacjami i stowarzyszeniamicały rok szkolny
Udział w akcjach charytatywnych; "Góra Grosza", "Antoniański Dar Serca", itp.listopad, czerwiec
Udział w uroczystościach szkolnychcały rok szkolny
"Mikołajki"grudzień
Żakinadaczerwiec
Wydawanie opinii o uczniach na wniosek Rady Pedagogicznejw razie potrzeby
Wyłonienie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrówczerwiec

CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest wewnątrz szkolnym organem, którego celem jest:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
 3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
 4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.
 6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

 1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.
 3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę Opiekuna Samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
 5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
 6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijanie własnych zainteresowań.
 7. Prawo do zgłaszania propozycji do planu wychowawczego szkoły i statutu szkoły.
 8. Prawo do opiniowania szkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
FaceBook & YouTube

social media

Social media ZST

Administracja WWW

Witryna internetowa Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle jest na bieżąco dostosowywana do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, która weszła w życie 23 maja br. wskazuje WCAG 2.1 jako standard minimalny dostępności cyfrowej.

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie ZSTechnicznych
- Stowarzyszenie ZSTechnicznych
Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
- Stowarzyszenie EnigmaCODE 53
 • Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2020-2022 ZST im. Bohaterów Września w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL
 • Copyright © 2020-2022 ZST w Jaśle
 • realizacja: BLACKLEO.PL